AG Numerik / Wavelet-Analysis
This website moved to http://www.mathematik.uni-marburg.de/~numerik/